ADVISEUR

RECRUITER

MEDIATOR

COACH

Mediation

Mediation als alternatieve vorm van conflictbemiddeling

Mediation heeft als groot voordeel dat partijen niet in een juridisch gevecht verwikkeld raken, maar via gesprekken onder begeleiding van een neutrale en onpartijdige professional, samen tot een oplossing komen. De mediator draagt ertoe bij dat er over het algemeen een snellere en goedkopere oplossing wordt gerealiseerd door partijen, waarbij de relatie tussen de partijen niet onnodig wordt beschadigd.

Mediation in zakelijke- en arbeidsgeschillen is inmiddels uit ervaring succesvol gebleken. Partijen hebben er in dergelijke relaties over het algemeen belang bij dat een conflict op een goede manier wordt opgelost en dat de onderlinge relatie niet wordt geschaad. Werkgevers hebben bovendien belang bij een optimale arbeidsproductiviteit.

  

De meest voorkomende arbeidsconflicten

Reorganisatie

Door met name spanning, onzekerheid over de toekomst en miscommunicatie.

Verstoorde arbeidsrelatie

Door extra gevoeligheden in crisistijden, miscommunicatie, conflicterende ego’s, onderwaardering, onduidelijkheid over taken en verwachtingen.

Ontslag op staande voet

Ook hiervoor geldt dat de crisis hier invloed op heeft, misstappen door medewerkers in (financiële) nood worden eerder begaan en ook werkgevers grijpen in crisistijd eerder naar de ontslagmogelijkheid.

Disfunctioneren

Versterkte controle en kritiek maken dat wederzijds wantrouwen groeit. De relatie raakt steeds verder verstoord.

Ziekte en re-integratie

Het is vaak lastig voor werkgevers om twee jaar door te betalen bij ziekte. Spanning ontstaat dan ook doordat de zieke werknemer zich onder druk gezet voelt doordat de werkgever duidelijk gebaat is bij snelheid.

Loonachterstand uit onmacht

Veel conflicten door niet uitbetaald loon, doordat er geen geld meer is.

 

Zakelijke conflicten

Het betreft hier over het algemeen conflicten tussen klant en leverancier. Uitblijvende leveringen, kwaliteit van de levering, schade en achterstallige betalingen. Maar ook bij overnames, fusies en gewijzigde organisatievormen kunnen conflicten ontstaan en kan mediation een oplossing bieden.

 

Wanneer kiezen voor mediation

 wanneer partijen onderhandelingsruimte hebben om er samen uit te komen

 wanneer partijen hun conflict binnenskamers willen oplossen

 wanneer partijen de onnodig hoge kosten van een juridische procedure willen voorkomen

 wanneer partijen een win – win resultaat beogen in plaats van winnaar – verliezer